S batůžkem na zádech

Projekt probíhá celoročně s frekvencí 1- 2x měsíčně. Cílem projektu je nasměrovat děti k pohybu, ale také ke správnému chování a poznání svého blízkého okolí (např. byhyb v přírodě, na veřejných prostranstvích, v dopravních prostředcích). Naučit děti základy silničního provozu. Především se děti naučí nosit si své osobní věci - batůžky a také chůzi pěšky.

Prevence pro děti

Seznámení dětí předškolního věku s možnými nástrahami na ulici, parku, dětských hřištích, ale i v jejich přímém okolí. Preventivní aktivitou působíme na sociální vnímání okolí dítěte. Školení provedly policistky z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

Financováno občanským sdružením DOMINO Liberec o.s.v rámci dotačního fondu Prevence Statutárního města Liberec.

ŠABLONY DOMINO

ŠABLONY DOMINO CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018652

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, zaměřen na jedno z kombinací témat: osobnostně profesní rozvoz pedagogů, společné vzdělávání dětí, usnadnění přechodu dětí z mateřské koly do základní školy, podpora ektrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí.

Zdraví dětem

Projekt Zdraví dětem je zaměřeno na zdravé stravování, motivaci ke sportu a to formou pohádkových příběhů. Přednášky jsou přizpůsobeny věku dětí, důraz je kladen na zábavnost a maximální zapojení žáků do výuky. Jednotlivé lekce na sebe navazují. Výuka probíhá formou pohádkových příběhů, kde se kombinují různé druhy výuky tak, aby jsme udrželi dětskou pozornost. Při tvorbě kurzů byl kladen důraz na to, aby obsahovaly co nejvíce témat z RVP a ŠVP. Kurzy splňují preventivní program škol vyžadovaný MŠMT.
Zdraví dětem

Domino v Německu

Pravidelné a dlouhodobé setkávání předškolních dětí z naší školky s dětmi z německé školky Waldhäusl. Setkání probíhají 1x - 2x do měsíce, kdy jedou naše děti navštívit své kamarády v německé školce nebo kamarádi z Nemecka přijedou na návštěvu do naší MŠ.

Návštěvy se odehrávají přímo v budově školek a přilehlých zahradách nebo v zábavném domě pro děti "Erfinderkister" v nedalekém Oderwitz. Zde máme k dispozici rodilého mluvčího.

Financováno projektem „Odmalička - Von klein auf“ ze zdrojů MŠMT.

Recyklohraní

Školní Recyklační program Recyklohraní

Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů a sběr získává škola body, které si pak vymění za různé odměny, charakteru výtvarných či sportovních potřeb, her, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo.

Sousední světy - Nachbarwelten

Projekt Sousední světy – Nachbarwelten je další z řady předškolních projektů realizovaných Tandemem. Navazuje na úspěšný Krůček po krůčku do sousední země, z něhož přebírá řadu osvědčených prvků, zároveň ale přichází s mnoha novinkami. Nabídka je určena mateřským školám, školním družinám, 1. a 2. třídám základních škol a dalším organizacím a spolkům, které pracují s dětmi ve věku od 3 do 8 let podél celé česko-německé hranice.

Interaktivní tabule

Díky finanční pomoci Nadace Hermannniermannstiftung jsme pořídili interaktivní tabuli, která umožňuje efektivní propojení moderních technologií s výukou německého jazyka.

Prohlubuje zájem dětí a přibližuje dnešní reálný život. Interaktivní výuka je mnohem více baví, týmová práce je zajímavější jak pro děti, tak pro jejich pedagogy.
Pomocí Skypu propojujeme děti s kamarády z německé partnerské školky nebo s jejich rodiči.